Algemene voorwaarden

Artikel 1

Al onze verkopen gebeuren uitsluitend tegen onze hierna bepaalde algemene verkoopsvoorwaarden. De aankoopvoorwaarden van onze klanten die tegenstrijdig zijn met onze verkoopsvoorwaarden woorden door ons niet aanvaard behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst.


Artikel 2

In geval van ontbinding  van de verkoop ten laste van de klant  zal deze laatste van rechtswege gehouden zijn tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding die overeenstemt met 20% van de verkoopprijs der goederen die het voorwerp vormen van deze ontbonden overeenkomst.


Artikel 3

Iedere klacht omtrent gebreken of fouten eenderwelke in de levering dient op straf van verval meegedeeld binnen de 24 uren na ontvangst der goederen.


Artikel 4

Onze facturen zijn kontant betaalbaar en zonder korting in onze maatschapelijke zetel. Vanaf de vervaldag van de fakturen brengt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 1 %  per maand.


Artikel 5

Alle innings -en protestkosten van aanvaarde of niet aanvaarde wissels, postontvangkaarten en andere zijn ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels verandert de plaats van betaling niet en brengt geen schuldvernieuwing met zich mee.


Artikel 6

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling zonder ernstige redenen op de vervaldag is boven het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 15% van de totale factuurschuld met een minimum van 123.95 eur. en een maximum van 1859.2 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.


Artikel 7

In geval van protest van en geaccepteerde wissel of niet-betaling van een factuur op zijn vervaldag worden van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning alle nog te vervallen wissels of fakturen ineens onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 8

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd, zelfs in kortgeding. De aanvaarding van wissels verandert deze bevoegdheid niet.